Home >  Text

[ai la trieu phu]C?ng ngh? blockchain – h??ng ?i ti?m n?ng cho DN trong mùa d?ch

Tag:   2021-10-09 02:53:27

 D?ch Covid-19 bùng phát bu?c nhi?u n?i ph?i th?c hi?n gi?n cách, gay ra nhi?u h?n ch? trong k?t n?i và v?n hành doanh nghi?p truy?n th?ng. Tuy v?y, s? lng k?t n?i trên kh?ng gian m?ng l?i t?ng lên nhanh chóng, c bi?t là trên n?n t?ng blockchain.

 ?

 Th? trng blockchain t?ng trng b?t ch?p i d?ch

 Báo cáo m?i c?a IDC ghi nh?n, m?c chi tiêu cho các gi?i pháp blockchain trên toàn c?u trong n?m 2020 là 4,5 t? USD, t?ng 50% so v?i n?m trc. Các chuyên gia c?a IDC c?ng c tính, chi tiêu n?m 2021 s? t 6,6 t? USD v?i t? l? t?ng trng kép trong 5 n?m là 48% m?i n?m. ng ngh?a s? có g?n 19 t? USD vào th? trng này trong n?m 2024.

 C?ng ngh? blockchain - hng ?i ti?m n?ng cho DN trong mùa d?chChi tiêu cho các gi?i pháp blockchain d? báo t?ng u n quanh m?c 48% trong 5 n?m t?i (Ngu?n: IDC)

 Ngày nay, các t? ch?c, doanh nghi?p trên toàn c?u bi?t t?i tính ?ng d?ng phong phú và r?ng r?i c?a c?ng ngh? blockchain trong nhi?u l?nh v?c i s?ng t? y t?, tài chính, chu?i cung ?ng, bán l? cho t?i gi?i trí.

 Trong lúc i d?ch ?ang hoành hành, các giao ti?p và giao d?ch ?c khuy?n khích th?c hi?n trên kh?ng gian m?ng v?i s? lng l?n và ph?m vi r?ng, blockchain l?i càng phát huy ?c th? m?nh c?a mình trong vi?c k?t n?i.

 Dòng ti?n vào th? trng gi?i pháp blockchain s? còn ti?p t?c t?ng, ph?n nào th? hi?n ti?m n?ng c?a gi?i pháp c?ng ngh? b?n v?ng giúp liên k?t ?a l?nh v?c và t?o ?òn b?y cho n?n kinh t? ph?c h?i, t?ng trng trong tng lai. Ti?m n?ng này ?c th? hi?n r? khi CB Insights c?ng b? báo cáo cho th?y s? v?n u t? vào các startup gi?i pháp blockchain ch? riêng trong quy 1/2021 t 2,6 t? USD, qua m?t t?ng s? v?n u t? c?a c? n?m 2020 là 2,3 t? USD.

 Blockchain giúp doanh nghi?p Vi?t xay d?ng lòng tin

 S? lng doanh nghi?p cung c?p gi?i pháp blockchain t?i Vi?t Nam còn h?n ch? nh?ng cho th?y ti?m n?ng phát tri?n l?n, kh?ng n?m ngoài xu hng t?ng trng chung c?a th? gi?i. Nhi?u d? án, startup nh?n ?c s? ti?n rót v?n trên 1 tri?u USD trong n?m 2020 và bc u c?ng b? các k?t qu? t?ng trng kh? quan c?ng nh? gi?i pháp thi?t th?c.

 KardiaChain – startup c?ng ngh? blockchain c?a ngi Vi?t, vt ngng v?n hóa 300 tri?u USD ch? sau 4 tháng kh?i ng h? t?ng blockchain liên chu?i u tiên t?i khu v?c ng Nam á h?i cu?i n?m 2020.

 ?

 KardiaChain cung c?p nhi?u gi?i pháp c?ng ngh? th?ng qua n?n t?ng blockchain cho các doanh nghi?p trong nc, giúp xay d?ng lòng tin và t?i ?u hóa tr?i nghi?m khách hàng trong quá trình chuy?n i s? c?a doanh nghi?p.

 Trong l?nh v?c bán l?, n?n t?ng KardiaChain giúp sàn TM?T Fado x? ly thành c?ng các giao d?ch mua s?m trên sàn TM?T v?i tiêu chí b?o m?t, chu?n hóa d? li?u: Minh b?ch hóa các ch?c n?ng tra c?u hành trình n hàng, truy xu?t ngu?n g?c s?n ph?m, ki?m duy?t comment và review ?o… Nh?ng thi?t th?c và l?i ích nh?t cho khách hàng ph?i k? n là h? th?ng Fado Loyalty Program, giúp tích l?y ?i?m thng i v?i h?n 700 nghìn khách hàng than thi?t c?a Fado.

 V? l?nh v?c gi?i trí, KardiaChain h?p tác v?i Yeah1 Group gi?i quy?t bài toán t?o ng l?c, khuy?n khích ngi dùng và gi?m b?t phi?n toái cho h? khi xem qu?ng cáo. C?ng ngh? blockchain còn giúp xay d?ng m? hình kinh doanh hàng hóa, v?t d?ng s?u t?m ho?c d?ch v? phù h?p v?i k? n?ng c?a KOLs; u t? chung t? c?ng ng phát tri?n các d? án m?i và thúc y các tài n?ng m?i trên n?n t?ng…

 C?ng ngh? blockchain - hng ?i ti?m n?ng cho DN trong mùa d?ch?ng Huy Nguy?n – CTO KardiaChain

 ?ng Huy Nguy?n – CTO KardiaChain chia s?: “T?i tin r?ng trong 5 – 10 n?m t?i, c?ng ngh? blockchain s? là m?t trong nh?ng ngành c?ng ngh? ch? o t?o các bc t phá trong phát tri?n kinh t? gi?ng nh? cách AI, Machine Learning, hay Cloud Computing ?c ch?ng minh r?ng r?i trong su?t th?p niên v?a qua. Chúng t?i hy v?ng ph? c?p c?ng ngh? blockchain n v?i hàng tri?u ngi dùng, thuc hien mong muon xa?y dung ?c 1 nen ta?ng blockchain quoc da?n cho Vi?t Nam.”

 Ph?n l?n các c?ng ty c?ng ngh? u t m?c tiêu vn ra th? trng qu?c t? nh?ng KardiaChain l?i có hng ?i riêng: T?p trung m?i ngu?n l?c kh?ng thua trên “san nhà”, và t? ?ó xay d?ng KardiaChain l?n m?nh ngang t?m các t?p ?oàn l?n trên th? gi?i.

 KardiaChain là n?n t?ng blockchain m? v?i kh? n?ng k?t n?i liên chu?i, giúp c?i ti?n, s? hoá các s?n ph?m d?ch v? c?a t? ch?c và doanh nghi?p; ?c Yahoo Finance bình ch?n vào top nh?ng c?ng ty c?ng ngh? xu hng n?m 2021. KardiaChain thành l?p vào n?m 2018 v?i 100% i ng? là ngi Vi?t, bao g?m nh?ng k? s? và chuyên gia nhi?u n?m kinh nghi?m trong các l?nh v?c khác nhau trên kh?p th? gi?i, t? London n Silicon Valley.

 Website: https://kardiachain.io.

 L? Thanh